Algemene voorwaarden

         Frisse Blik Support
         augustus 2021

Artikel 1: Definities

 1. Frisse Blik Support: onderneming voor coaching, ondersteuning en begeleiding van personen en bedrijven op het gebied van leefstijl en conflicten e.a. onderwerpen. Met als handelsnamen ‘Project Leefkracht’ en ‘Licht op Conflict’ te De Lier.
 2. De cliënt: de afnemer van diensten van Frisse Blik Support zijnde particulieren, werkgevers of wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Diensten: coachingtrajecten, presentaties, workshops, onderzoeken of andere diensten die door Frisse Blik in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Frisse Blik Support en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing wanneer bij de uitvoering van de opdracht Frisse Blik Support derden betrekt.
 3. Bij opdrachtverstrekking doet cliënt afstand van de toepasselijkheid van eventuele eigen voorwaarden.
 4. In geval dat enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijven overige bepalingen geldig.
 5. Frisse Blik support is gerechtigd om niet in te gaan op onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren ondersteuning of begeleiding uit te voeren.
 6. Frisse Blik Support behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per email ter kennis gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

Artikel 3: Duur overeenkomst en ontbinding

 1. De overeenkomst tussen Frisse Blik Support en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van een dienst, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Binnen 6 maanden na ondertekening van de overeenkomst zal de overeengekomen dienstverlening door de klant worden afgenomen, tenzij er in de overeenkomst anders is bepaald. Bij niet tijdige nakoming is Frisse Blik Support gerechtigd de desbetreffende diensten in rekening te brengen.
 3. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en geldig gedurende 2 jaar na afgifte.
 4. Betaalde diensten die door de cliënt niet worden afgenomen worden niet terugbetaald, tenzij er in de overeenkomst anders is bepaald.
 5. Frisse Blik Support heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door Frisse Blik Support, of door Frisse Blik Support ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Iedere partij is gerechtigd, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang via aangetekende brief te ontbinden wanneer:
 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en binnen een aan haar per aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen;
 • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, of maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 4: Geheimhouding

 1. Alle informatie betreffende cliënt of werknemer van de cliënt wordt vertrouwelijk en volgens de privacy wetgeving AVG behandeld.
 2. Op verzoek van de cliënt houdt Frisse Blik e.v.t. de huisarts of specialist op de hoogte van de begeleiding. Bij het volgen van een GLI-programma zoals COOL op doorverwijzing van een arts worden gegevens standaard geregistreerd in een digitaal paramedisch registratiesysteem.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

 1. Frisse Blik Support behoudt te allen tijde het recht op haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in vorige zin genoemde zaken mogen alleen worden gebruikt en/of bekend gemaakt en/of vermenigvuldigd voor intern gebruik bij de cliënt en voor het doel waarvoor ze door Frisse Blik zijn verstrekt. Tenzij beide partijen anders overeenkomen.

Artikel 6: Annulering/verhindering

 1. Indien een cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip telefonisch of schriftelijk via email kenbaar te maken.
 2. Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak heeft Frisse Blik Support het recht het tarief van de afgesproken dienst in rekening te brengen.
 3. Voor annulering van workshops en presentaties op verzoek van cliënt is de klant binnen 28 tot 8 dagen voor aanvang van deze diensten 50% van deze diensten verschuldigd. Binnen 7 dagen voor aanvang van deze diensten het volledige bedrag.
 4. Tenzij beide partijen samen anders overeenkomen.

Artikel 7: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze de naleving van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
 2. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een dienstverlening worden uitgesteld.
 3. Frisse Blik Support is gerechtigd om overeengekomen diensten op te schorten in geval van overmacht. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Strippenkaarten worden gerestitueerd naar aantal overgebleven strippen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8: Tarieven

 1. Tarieven en offertes zijn inclusief 21% BTW
 2. Voor aanvang van de behandeling deelt Frisse Blik Support de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Op 1 januari van elk kalenderjaar kan er een tariefwijziging plaatsvinden.
 3. Frisse Blik Support is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van een overeenkomst.

Artikel 9: Facturering en betaling

 1. Cliënt ontvangt per email een factuur voor de geleverde diensten. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum o.v.v. het factuurnummer.
 2. Vindt betaling niet op tijd plaats dan is de cliënt in verzuim. Frisse Blik Support is dan gerechtigd het factuurbedrag met €12,50 administratiekosten te verhogen. Na deze herinnering komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt.
 3. Bij betalingsachterstand is Frisse Blik Support gerechtigd om verdere dienstverlening op te schorten.
 4. Cliënt blijft te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed.
 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort in geval van een klachtenprocedure tenzij door de partijen anders wordt overeengekomen.
 6. De betalingsverplichting vervalt niet in geval van beëindiging overeenkomst of wanneer begeleiding aan een ander wordt overgedragen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Frisse Blik Support werkt resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
 2. Frisse Blik Support is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 3. Frisse Blik Support is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiende ten tijde van of na verleende diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Frisse Blik Support.
 4. Mocht zich tijdens het uitvoeren van diensten door Frisse Blik Support een gebeurtenis voordoen die tot aansprakelijkheid van Frisse Blik Support leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Frisse Blik Support afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Voor schade veroorzaakt door derden is Frisse Blik Support nimmer aansprakelijk.

Artikel 11: Klachten

 1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de dienstverlening van Frisse Blik Support meldt de cliënt dit zo snel mogelijk schriftelijk. Zowel Frisse Blik Support als de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich vanaf 1 januari 2022 wenden tot de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN).

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Frisse Blik Support partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Frisse Blik Support is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Frisse Blik Support het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.